دلـــــنوشتــه های بیـــــــدل

و گریه من هنگام تولد....اغاز قصه تنهاییم بود...

 اشک در چشم منو 

عکس تو هی می لرزد...
 
[ چهار شنبه 17 شهريور 1395برچسب:, ] [ 17:36 ] [ BIDEL ] [ ]

 

 خواهی نشود محتسب از مستیت آگاه...

 

ای پخته ز هم ساغری خام حذر کن....

 

[ چهار شنبه 10 شهريور 1395برچسب:, ] [ 17:56 ] [ BIDEL ] [ ]

خسته ام...

این روزها معنی را از زندگی ام حذف کرده ام...

اصلا مهم نیست روزهایم را چگونه قربانی می کنم...

دیوانگی اصلا عالم ندارد....

[ دو شنبه 8 شهريور 1395برچسب:, ] [ 15:55 ] [ BIDEL ] [ ]

وه که جدا نمی شود...

نقش تو از خیال من...

تا چه شود به عاقبت...

در طلب تو حال من....

[ دو شنبه 8 شهريور 1395برچسب:, ] [ 15:5 ] [ BIDEL ] [ ]

دیگران را هم...

غمی هست به دل...

غم من لیک...

غمی غمناک است...

[ یک شنبه 7 شهريور 1395برچسب:, ] [ 21:37 ] [ BIDEL ] [ ]

غم که نوشتن ندارد…
نفوذ می کند در استخوان هایت...
جاسوس می شود در قلبت...
و آرام آرام از پا می اندازد....روح را...

 

[ یک شنبه 7 شهريور 1395برچسب:, ] [ 18:19 ] [ BIDEL ] [ ]

شیوه چشمت فریب جنگ داشت....

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم....

[ یک شنبه 7 شهريور 1395برچسب:, ] [ 13:55 ] [ BIDEL ] [ ]

شهــــــــــــــــــریار

پیـــــرم و گاهــی دلم یاد جوانـــــی می کند

بلبل شـــوقم هوای نغـــــمه خوانی می کند

_______________________

همــتم تا میــــرود ساز غزل گیــــرد به دست

طاقتم اظــــهار عجـــــز و ناتـــوانی می کــند

_______________________

بلبلی در سیـنه می نالد هنوزم کـــاین چمن

با خزان هم آشــتی و گــل فشــانی می کند

_______________________

ما به داغ عشـــــق بازیها نشســـتیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

_______________________

نای ما خامــــش ولی این زهره شیطان هنوز

با همــــان شور و نوا دارد شبـــــانی می کند

_______________________

گر زمـــــــین دود هوا گردد همــــــــانا آسمان

با همان نخــــوت که دارد آســـمانی می کند

_______________________

سال ها شد رفته دمــسازم ز دست اما هنوز

در درونم زنــــــده است و زندگـــانی می کند

______________________

با همه نســــــــیان تو گویــی کز پی آزار من

خاطرم با خاطـــــــرات خود تبــــانی می کند

______________________

بی ثمر هرســــاله در فکر بهـــــــــارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خـزانی می کند

_____________________

طفل بودم دزدکی پیر و علیـــــــــلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهـــــانی می کند

_____________________

می رسد قرنی به پایان و سپـــــــهر بایگان

دفـتر دوران ما هم بایــــــــگانی می کنـــــد

_____________________

شــــــــهریارا گو دل از ما مهـربانان مشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهـــــــــربانی می کند

شـــــــــــهریار

_______________

یادش بخیر

[ یک شنبه 3 شهريور 1392برچسب:شهریار,عشق,جوانی,دلشکسته,غزل, ] [ 15:21 ] [ BIDEL ] [ ]